Õppetöö
Kadrina Keskkooli õppekava üldosa ning ainekavad ART
Õpilaste nõustamine ja õpiabi kord Kadrina Keskkoolis PDF
Kadrina Keskkooli gümnaasiumiastme hindamisjuhend PDF
Kadrina Keskkooli põhikooli hindamisjuhend (I-III kooliaste) PDF
Kadrina Keskkooli hindamisjuhend kehalises kasvatuses PDF
Õpilasuurimus ja praktiline töö
Loovtöö korraldusjuhend Kadrina Keskkoolis PDF
Praktilise ja uurimistöö korraldusjuhend Kadrina Keskkoolis PDF
Uurimistööde vormistamine Kadrina Keskkoolis arvutil PDF
Kooli lõpetamine
Kadrina Keskkooli koolilõpueksam PDF
Kehalise kasvatuse eksam 12. klassile PDF
Õppepraktika
Kadrina Keskkooli tööpraktika juhend PDF
.
Õpilane, lapsevanem
Õpilaste vastuvõtt Kadrina Keskkooli 1. klassi PDF
Kadrina Keskkooli gümnaasiumiastmesse vastuvõtmise tingimused ja kord PDF
Kadrina Keskkooli õpilase põhimõtted PDF
Kadrina Keskkooli õpilaste kodukord PDF
Kadrina Keskkooli õpilaste tunnustamise kord PDF
Nõustamiskomisjonile taotluse esitamine PDF
Välismaalt naasnud õpilaste õpingute jätkamise kord PDF
Õpilaspileti duplikaadi väljaandmise kord Kadrina Keskkoolis PDF
Õpilaste arenguvestluste läbiviimise kord Kadrina Keskkoolis PDF
Kadrina Keskkooli koolivormi statuut PDF
Kadrina Keskkooli koolikappide kasutamise kord PDF
.
Õpetaja, koolitöötaja
Kadrina Keskkooli kollektiivleping PDF
Kadrina Keskkooli aineõpetaja ametijuhend PDF
Kadrina Keskkooli sotsiaalpedagoogi ametijuhend PDF
Kadrina Keskkooli töökorralduse reeglid PDF
Kadrina Keskkooli palgakorralduse põhimõtted PDF
Kadrina Keskkooli töötajate tunnustamise kord PDF
Kadrina Keskkooli töötajate täiendkoolituse kord PDF
Ekskursioonide, matkade, õppekäikude jms läbiviimise ohutuse tagamise juhend Kadrina Keskkoolis PDF
Abivajajast ja hädaohus lapsest teatamise juhis PDF
.
Õpilaskodu
Kadrina Keskkooli õpilaskodu kodukord PDF
.
Kool
Kadrina Keskkooli põhimäärus PDF
Kadrina Keskkooli arengukava 2016-2025 PDF
Kadrina Keskkooli arengukava 2012-2015 PDF
Kadrina Keskkooli sisehindamise läbiviimise kord PDF
Kadrina Keskkooli sisehindamise aruanne 2010 PDF
Kadrina Keskkooli sisehindamise tagasisidearuanne 2011 PDF
Hädaolukorra lahendamise plaan Kadrina Keskkoolis PDF
Tulekahju korral tegutsemise plaan Kadrina Keskkoolis PDF
Kadrina Keskkooli aumedali omistamise statuut PDF
Kadrina Keskkooli Vilistlaskogu põhikiri PDF
Kadrina Keskkooli asjaajamisjuhend PDF
Kadrina Keskkooli temaatilise riikliku järelevalve õiend 2014 PDF
.
Varia
Kadrina Keskkooli ruumide kasutamise ja teenuste osutamise hinnakiri PDF
.
Vormid (õpetaja, koolitöötaja)
Majanduskulu aruannete saatmine (juhend) PDF
Majanduskulu aruanne XLS
.
Vormid (õpilane, lapsevanem)
Taotlus Kadrina Keskkooli direktorile õppetööst vabastamiseks PDF

 

Taotlusvormid kooli astujale
Taotlus Kadrina Keskkooli direktorile (1. klassi astuja) PDF RTF DOCX
Taotlus Kadrina Keskkooli direktorile (10. klassi astuja) PDF RTF DOCX