Kadrina Keskkool võimaldab õppe kolmes õppesuunas:

 1. Humanitaar-sotsiaalsuund (HUSO)
 2. Loodusteaduste suund (LOTE)
 3. Reaaltehniline suund (RETE)

Kooli õppekava on laiapõhjaline, et tagada kõigile õpilastele võimalikult tugev ettevalmistus kõikides ainevaldkondades. Suuna diferentseerumine algab 10. klassist.

Suunavalikut võib õpilane muuta üks kord 10. klassi esimese trimestri jooksul.

Kui...

 • Sinu lemmikained on keeled, kirjandus, ajalugu, geograafia...
 • tunned huvi kultuurisündmuste ja -nähtuste ning nende audio-visuaalse jäädvustamise vastu...
 • Sind huvitab meie ühiskonna käekäik...
 • Sulle meeldib reisida ja tutvuda erinevate rahvaste kultuuriga...
 • Sa tahad saada meediaguruks, keeleteadlaseks, diplomaadiks, filosoofiks, arheoloogiks, kunstiteadlaseks, politoloogiks, semiootikuks...

siis vali edasiõppimiseks

Humanitaar-sotsiaalsuund (HUSO)

Humanitaar-sotsiaalsuuna valinud õpilasel on võimalus ennast arendada rohkem nn pehmetel distsipliinidel. Õppekavas on lisakursused ajaloos, geograafias, võõrkeeltes ja kirjanduses. Humanitaar-sotsiaalsuunda eelistaval õpilasel on sügavam huvi ühiskonnas toimuvate protsesside vastu ning ta soovib ennast nendega kursis hoida. Ta huvitub kultuurist ning armastab lugeda. Tal on huvi arendada nii kirjalikku kui suulist eneseväljendusoskust.

Eesti keele, tekstiõpetuse ja kirjanduse kohustuslike ja valikkursuste integreeritud õpetamise/õppimise tulemusel saavad õpilastest tekstistrateegilised lugejad, kes oskavad erinevaid lugemisstrateegiaid kasutades analüüsida nii ilukirjanduslikke kui tarbetekste, valdavad erinevaid lugemismudeleid, tunnevad maailma ja eesti kirjanduse olulisi suundumusi, teoseid ja autoreid, oskavad ilusas emakeeles kirjutada erinevate funktsioonidega tekste ja suhtuvad lugupidavalt emakeelesse ja kultuuri.

Inglise keele lisakursustel käsitletakse põhjalikumalt inglise keelt kõnelevate maade kultuuri, geograafiat ja ajalugu hõlmavaid teemasid, mis arendavad silmaringi ja maailmatunnetust. Eneseväljendusoskust arendatakse suuliste ettekannetega ning kirjalikku eneseväljendusoskust loovtööde kaudu.

Lisaks kohustuslikele suundaloovatele kursustele on õpilasel endal võimalik valida huvipakkuvaid võõrkeelte valikkursusi.

Need, kes on huvitatud hõimurahva soomlaste kultuurist ja keelest, saavad C-keelena õppida kaks kursust soome keelt, mis on piisav, et toime tulla suhtluses võimalike tulevaste õpingu või töökaaslastega, sõpradega. Tulevastel juura-, meditsiini- ja bioloogitudengitel või vanade keelte ja kultuuride huvilistel on võimalik teretutvust teha ladina keelega (1 kursus). Romaani keelte huvilistel on võimalik valida prantsuse või itaalia keel kolmandaks keeleks (3 kursust).

Ajaloos lisaks kuuele kohustuslikule kursusele õpitakse süvendatult ka Euroopa maade ja Ameerika Ühendriikide ajalugu. Õppides avardub õpilaste maailmavaade ja suureneb tolerantsus erinevate kultuuride suhtes ning kursuste läbimine annab eelduse jätkata õpinguid filosoofiateaduste valdkonnas (ajalugu, arheoloogia, arhitektuur, filosoofia, kunstiteadused, arhiivindus jm).

Kirjanduse ja ajaloo lõimitud kursus "Kadrina valla kultuurilugu" aitab õpilastel teadvustada, väärtustada, talletada ja edasi kanda kodukandi kultuurilist pärimust.

Geograafia õppimisel on üldine rõhuasetus loodusolude, rahvastiku, kultuuri, majanduse ja ühiskonna vaheliste seoste mõistmisel. Oluline koht geograafiatundides on aruteludel, ajurünnakutel, diskussioonidel ja rollimängudel, et õpilased saaksid väljendada oma isiklikke seisukohti ja leida erinevatele globaalsetele ja regionaalsetele probleemidele lahendusi. Palju saab olema rühmatööd, aga ka iseseisvat tööd kodus erinevate materjalidega.

Lisaks kohustuslikule humanitaar-sotsiaalsuuna õppekavale on õpilastel on võimalus valida valikkursuste seast lisaks sotsiaalsuunaaineid nagu meedia, psühholoogia, "Õppides loon ennast" jt.

Humanitaar-sotsiaalsuund võimaldab õpilastele suundaloovaid valikkursusi (10) järgmiselt:

 • eesti keel ja kirjandus – 3 kursust,
 • võõrkeeled: B2 – 3 kursust, sh 1 kursus sotsiaalainete valikust "Globaliseeruv maailm"
 • ajalugu – 2 kursust
 • geograafia – 1 kursus
 • kunstiõpetus – 1 kursus

Lisaks sellele võimaldab kool õpilastele sotsiaalainete valikuid vähemalt 6 kursuse ja C ja D võõrkeelte õpet 6 kursuse mahus (soome, prantsuse, saksa keel).

Kui...

 • Sinu lemmikained on bioloogia, keemia, geograafia, füüsika...
 • tunned huvi looduse, sh keskkonna- ja tervisekaitse vastu...
 • Sind huvitavad keskkonnas toimuvad nähtused ja protsessid...
 • Sulle meeldib analüüsida, katseid teostada, uurida, käia õppekäikudel ja ekspeditsioonidel...
 • Sa tahad saada keskkonnateadlaseks, metsandusspetsialistiks, materjaliteadlaseks, geenitehnoloogiks, arstiks...

siis vali edasiõppimiseks

Loodusteaduste õppesuund (LOTE)

Loodusteaduste õppesuuna peaks valima õpilane, kes tunneb huvi looduse, keskkonna ja inimese vastu, tahab saada seostatud tervikpilti maailmas toimuvatest nähtustest ja protsessidest.

Loodusteaduste õppesuuna läbinud õpilane:

 • saab laiapõhjalise loodusteadusliku hariduse ning oskab märgata ja uurimusliku tegevuse kaudu lahendada mitmesuguseid igapäevaelus ettetulevaid probleeme,
 • oskab olla teadlik tarbija ning teha jätkusuutlikke valikuid oma igapäevases elus,
 • oskab näha inimest kui tervikut ning väärtustab oma tervist,
 • väärtustab teadust ja selle tähtsust ühiskonnale,
 • väärtustab keskkonda kui tervikut,
 • mõistab loodusteaduslike ainete omavahelisi seoseid ja eripära.

Loodusteaduste õppesuuna õpilased saavad süvendatult õppida bioloogiat, keemiat, geograafiat ja füüsikat, lisaks riikliku õppekava miinimumtundidele õpitakse rohkem ka matemaatikat ning inglise keelt, mis üheskoos annavad hea ettevalmistuse järgnevateks õpinguteks kõrgkoolides, rakenduskõrgkoolides ja ametikoolides loodusteadustega seotud erialadel:

 • Keskkonnakaitse ja -korraldus, keskkonnatehnoloogia
 • Maastikukaitse, -hooldus ja -arhitektuur
 • Geoloogia, ökoloogia, loodusvarade kasutamine ja kaitse
 • Metsandus (majandus, tööstus)
 • Geenitehnoloogia, biotehnoloogia, meditsiin, farmaatsia, tervisekaitse, psühholoogia, füsioteraapia, kosmeetika, kehakultuur, veterinaaria
 • Bioloogia, keemia, füüsika, geograafia
 • Materjaliteadused, kriminalistika
 • Agronoomia, aiandus, piima- ja lihatehnoloogia, toiduainete tehnoloogia
 • Veemajandus ja hüdrobioloogia
 • Turism
 • Pedagoogika (bioloogia, geograafia, keemia, füüsika, klassiõpetaja, alusharidus)

Loodusteaduste õppesuunas saavad õpilased planeerida ja teha katseid, vaatlusi, analüüsida uurimistulemusi ning osaleda õppekäikudel (looduses, ettevõtetes, ülikoolides jm.), erialasel õppepraktikal ning uurimuslikes keskkonnaprojektides (müraprojekt, kodukoha veekogu uurimine, Läänemere projekt jt). Erinevatel keskkonnateemadel on õpilastel võimalus koostada ka oma uurimistööd.

Loodusteaduste õppesuunas õppides saab õpilane mitmekesise hariduse, mis võimaldab edasi õppida lisaks loodusteaduslikele erialadele ka teistes valdkondades.

Loodusteaduste suund võimaldab õpilastele suundaloovaid valikkursusi (10) järgmiselt:

 • füüsika – 2 kursust ("Teistsugune füüsika", "Füüsika ja tehnika")
 • keemia – 2 kursust ("Elementide keemia", "Keemiliste protsesside seaduspärasused")
 • bioloogia – 1 kursus ("Rakendusbioloogia")
 • geograafia – 1 kursus ("Andmeanalüüs geoteadustes")
 • "Keskkonnaprojektid" – 1 kursus
 • "Loodusteadused, tehnoloogia ja ühiskond" – 3 kursust

Kui...

 • Sinu lemmikained on matemaatika, füüsika, keemia, arvutiõpetus, projekteerimine...
 • oled huvitatud meie riigi jätkusuutlikust arengust...
 • tunned huvi insenertehniliste, IT- ja majanduserialade vastu...
 • Sulle meeldib reisida, võtta vastu otsuseid juhirollis ning edendada riigi majandust...
 • Sa tahad saada inseneriks, IT-spetsialistiks, finants- või majandusanalüütikuks...

siis vali edasiõppimiseks

Reaaltehniline suund (RETE)

Reaal-tehnilise suuna eesmärk on viia noored tehnilise kõrghariduse omandamiseni, mis aitab kaasa konkurentsivõime parandamisele kohalikul ja rahvusvahelisel tööturul. Sellel suunal saadavad teadmised tagavad noortele valmisoleku ja julguse teha edaspidi olulisi valikuid ja otsuseid.

Reaal-tehnilisel suunal õppimine motiveerib ja julgustab noori õppima valdkondades, mis eeldavad sügavamaid teadmisi ja oskusi reaalainetes. Gümnaasiumi lõpetaja saab hea lähtepositsiooni jätkata õpinguid erinevates kõrgkoolides insenertehnilistel, IT-, majandus- ja teistel erialadel.

Reaal-tehniline suund koosneb erinevatest kursustest, mida õpitakse kogu gümnaasiumiastme vältel. Lisaks põhikursustele pakub reaaltehniline suund suunakursuseid.

Fookuses on CAD-joonestamine, 3D-modelleerimine, VR, koostöö koolide ja ettevõtetega ning õppekäigud ja praktikad.

Koostöös Rakvere Ametikooliga on võimalik omandada CNC-pingi operaatori kutsetunnistus.

Reaaltehniline suund võimaldab õpilastele suundaloovaid valikkursusi (10) järgmiselt:

 • "CAD joonestamine" – 5 kursust
 • "Joonestamine" – 2 kursust
 • "Logistika + turunduse ja müügitöö alused + organisatsiooni kultuur ja juhtimise alused" – 1 kursus
 • bioloogia – 1 kursus ("Rakendusbioloogia")
 • füüsika – 1 kursus ("Füüsika ja tehnika")

Toetajad

Vaata, mis on uut Kadrina valla kodulehel
Euroopa Liidu struktuurifondid
Erasmus+

Partnerid

Tartu Ülikool
Tallinna Tehnikaülikool
Tervist edendavate koolide (TEK) võrgustik
VEPA Käitumisoskuste Mäng