Hoolekogu

Kadrina Keskkooli hoolekogu koosseis:

Nimi Staatus Positsioon Kontakt
Margit Murumägi vilistlane esimees margit.murumagigmail.com
Mai Fäelmann õpetaja liige  
Karl Meos õpetaja liige  
Kersti Lužkov lapsevanem liige  
Kuno Rooba lapsevanem liige  
Ain Suurkaev vilistlane liige  
Madis Viise kooli toetava
organisatsiooni
esindaja
liige  
Alo Laaniste valla volikogu
esindaja
liige  
  õpilaste esindaja liige  

Hoolekogu koosoleku protokollid: 18.12.2017, 14.09.2017, 05.06.2017, 18.04.2017, 09.03.2017, 29.11.2016 (PDF).

Väljavõte Kadrina Keskkooli põhimäärusest:

§ 15. Kooli hoolekogu

(1) Kooli hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesandeks on kooli õpilaste, kooli pidaja, õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel. Kooli hoolekogu:

  1. teeb ettepanekuid õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomiseks
  2. osaleb kooli arengukava, eelarve ja muude kooli tegevust puudutavate dokumentide ettevalmistamisel;
  3. kuulab ära vähemalt üks kord aastas kooli direktori aruande õppe ja kasvatuse korralduse kohta koolis;
  4. arutab õpilaste ja vanemate pöördumisi õpetamist ja kasvatamist puudutavates vaidlusküsimustes,
  5. täidab muid hoolekogule seadustes ja nende alusel pandud ülesandeid.

(2) Kooli hoolekogu on vähemalt üheksaliikmeline. Kooli hoolekogusse kuuluvad üks Kadrina vallavolikogu esindaja, kaks õppenõukogu esindajat, kellest üks esindab põhikooli ja teine gümnaasiumi õpetajaid, üks õpilaste esindaja, kolm vanemate esindajat (nii põhikooli- kui ka gümnaasiumiõpilaste vanemate esindajad), kaks vilistlaste esindajat.

(3) Hoolekogu koosseisu ja selle muudatused kinnitab vallavalitsus. Hoolekogu koosseis kinnitatakse neljaks aastaks. Hoolekogu töökorra koostab hoolekogu ja selle kehtestab vallavalitsus.

(4) Hoolekogu moodustamise algatab vallavalitsus, kes määrab tähtaja esindajate esitamiseks. Määratud tähtajaks esindaja esitamata jätmisel korraldab esindajate nimetamise vallavalitsus.

(5) Hoolekogu koosoleku kohta koostatakse protokoll, mille allkirjastavad koosoleku juhataja ja protokollija. Koosoleku protokolli kantakse toimumise aeg ja koht, osavõtjate nimed, arutlusel olnud küsimused, nende kohta esitatud ettepanekud ja vastuvõetud otsused ning hääletustulemused. Koosoleku protokoll esitatakse kooli kantseleisse hiljemalt seitsme tööpäeva jooksul koosoleku toimumisest arvates.

(6) Hoolekogu esitab vallavalitsusele iga aasta 31. augustiks kirjaliku ülevaate möödunud õppeaasta tegevusest.

Loe lisaks: Riigi üldhariduskooli hoolekogu moodustamise kord ja töökord.

 

Sa oled siin: Avaleht Inimesed Hoolekogu